News

REGISTAR TURIZMA

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О РЕГИСТРУ

     Овај Регистар, као јединствена, централна, јавна база података о регистрованим и/или евидентираним субјектима који обављају послове из области туризма, значајно доприноси праћењу, анализама и развоју туризма, од чега ће вишеструке користи имати сви заинтересовани за ову привредну грану:

 

У Регистру туризма се региструју:

 

 1. посредници у продаји туристичких путовања.

 

У Регистру туризма се евидентирају:

 

       изнајмљивања возила са услугама возача (лимо сервис)

О СОМБОРУ

   Град Сомбор се налази у некадашњем басену Панонског мора који је остатак Паратетиса, данас познатом под називом Панонски басен или Панонска низија у источном делу Средње Европе надомак Балканског полуострва. Географске координате су: 16° 31’ и 17° 06’ 30" источне географске дужине и 46° 34’ 15" и 46° 03’ 20" северне географске ширине. Град Сомбор са истока започиње атаром Телечка висија, док му са западне стране запљускују воде Дунава, делећи га од Хрватске. На северу се граничи са Мађарском а на југу је отворен према јужном делу Бачке, Војводина. Сомбор је лако уочљив јер је просечна висина његовог атара на само 90 м.

На удаљености од 175 км југоисточно налази се Београд, на 220 км северно од Сомбора је Будимпешта док је на 400 км у правцу северозапада Беч.

     Град Сомбор простире се на укупној површини од 1.216 км² а према попису становништва из 2011. године има укупно 85.903 становника. Површина градског насеља Сомбор износи 289,23 км² а има укупно 47.623 становника.

    

КВАНТИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ

Анализирајући рецептивну основу, може се закључити да највише смештајних капацитета има Сомбор, Бачки Моноштор одмах иза њега следи Бездан.

 

Табела 1. Доласци и ноћења туриста у Сомбору, 2007 – 2013.

Доласци/Одласци туриста

             

Број долазака туриста

12770

10824

7366

7792

7451

8406

8203

Број ноћења туриста

42770

25786

16104

17232

12837

17911

16718

Извор: Туристичка организација Града Сомбора

 

Табела 2. Доласци и ноћења туриста у Сомбору, 2014 – 2017.

Доласци/Одласци туриста

2014.

2015.

2016.

 

Број долазака туриста

7588

9838

11271

12335

Број ноћења туриста

13998

18357

21548

23760

Извор: Туристичка организација Града Сомбора

 

Табела 3. Доласци домаћих и страних туриста по месецима, 2017

Месец

Домаћи

Страни

Укупно

Јануар

486

159

645

Фебруар

494

250

744

Март

608

260

868

Април

661

422

1083

Мај

929

403

1332

Јун

795

452

1247

Јул

602

492

1094

Август

875

334

1209

Септембар

608

358

966

Октобар

659

402

1061

Новембар

727

261

988

Децембар

881

217

1098

Укупно

8325

4010

12335

Извор: Туристичка организација Града Сомбора

 

Табела 4. Ноћења домаћих и страних туриста по месецима, 2017

Месец

Домаћи

Страни

Укупно

Јануар

665

344

1009

Фебруар

713

397

1110

Март

938

438

1376

Април

953

828

1781

Мај

1740

687

2427

Јун

1058

878

1936

Јул

1739

1164

2903

Август

2752

650

3402

Септембар

1441

643

2084

Октобар

1265

776

2041

Новембар

1234

454

1688

Децембар

1538

465

2003

Укупно

16036

7724

23760

Извор: Туристичка организација Града Сомбора

 

       Град Сомбор је решењем бр. 332-02-00134/2015-08 од 27.07.2015. Министарства трговине, туризма и телекомуникација разврстан у туристичко место ΙΙΙ категорије.

 

Број и структура запослених

 

     На територији Града Сомбора од укупног броја запослених (20.007), жене чине 47.3% (9.463), а мушкарци 52.7% (10.544). У структури запослених 72,10% запослено је у предузећима, установама, задругама и организацијама, док је 27,90% чине приватни предузетници и лица запослена код њих.

Табела 5.

Запослени, 2011.

Град Сомбор

Укупан број запослених

 

Удео жена (%)

47,3%

Запослени у правним лицима

 

Приватни предузетници

 

Извор: Републички завод за статистику

 

 

Највећи број запослених лица ангажован је у прерађивачкој индустрији (24.17%), затим у области здравственог и социјалног рада (14.27%), области пољопривреде, лова, шумарства и водопривреде (9.00%).

 

 

Табела 6. Запослени по секторима делатности, 2011.

Сектори делатности

Град Сомбор

Пољопривреда, шумарство и рибарство

 

Рударство

-

Прерађивачка индустрија

 

Снабдевање електричном енергијом

243

Снабдевање водом

359

Грађевинарство

472

Трговина на велико и мало

 

Саобраћај

 

Услуге смештаја и исхране

100

Информисање и комуникација

202

Финансијске делатности

225

Пословање некретнинама

13

Стручне научне, иновационе и техничке делатности

252

Административне и помоћне услужне делатности

123

Државна управа и социјално осигурање

987

Образовање

 

Здравствена и социјална заштита

 

Уметност, забава и рекреација

212

Остале услужне делатности

77

УКУПНО

 

Извор: Републички завод за статистику

 

 

КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ

 

 

Комунална инфраструктура

 

     Водоводна мрежа је најважнији елемент комуналне инфраструктуре у свакој локалној средини. У Сомбору је она грађена током дужег временског периода и отуда постоје значајне разлике у погледу њеног стања и функционалности. И поред неуједначене старости мреже може се изнети закључак да су технички губици на дистрибуцији мреже на веома ниском нивоу. Замена цевовода на водоводној мрежи ради се перманентно, тако да данас можемо говорити о потпуној покривености града овом мрежом, око 230 км,а која по свом капацитету може да задовољи прописане захтеве за квалитетом воде и количинске потребе становништва у индивидуалним домаћинствима и стамбеним зградама, као и привреди и јавном сектору. Сомбор има обезбеђено снабдевање хигијенски исправном водом у довољној количини. Поред тога постоји и јавна канализациона мрежа у дужини од 140 км као и могућност организованог пражњења септичких јама.

     Електро-енергетска мрежа је према својој покривености у граду и околини на квалитетном нивоу. У граду и околини су инсталирани даљински управљиви уређаји који омогућују командовање из диспечерског центра и тиме се смањује време отклањања кварова. У индустријској зони је изграђена недостајућа дистрибутивна мрежа.

 

     Јавна расвета у граду Сомбору постављена је на металним, бетонским и дрвеним стубовима различите висине чија је замена у току. Највећи део система јавне расвете изграђен је пре више од 25 година и од тада су улагања била на скромном нивоу с тим да је у протеклим годинама ужи центар града (Венац) добио комплетно нову јавну расвету која задовољава, у потпуности, све потребе локалног становништва. У току је и замена старих са новим штедљивим сијалицама.

 

     У погледу фиксне телефоније у Граду постоји преко 35.000 прикључака а мрежа је дигитализована те у граду Сомбору нема више двојничких прикључака. У оквиру мобилне телефоније присутни су оператери „Телеком’’, „Теленор” и „Вип Мобиле”. Број корисника услуга мобилне телефоније је у порасту, а покривеност града и околине сигналом је на високом нивоу.

У склопу телекомуникационе мреже важно је истаћи постојање кабловско-дистрибутивног система у Граду Сомбору. На подручју Града за пружање ове услуге лиценцу Радио дифузне агенције добила су 2 система и то: "Сербиа Броадбанд – Српске кабловске мреже" д.о.о. Крагујевац и ‘’Бивалент’’ д.о.о из Сомбора. Покривеност града КДС системом је веома добра уз оцену да је мрежа само делимично каблирана под земљом, док се у највећем делу она простире кроз ваздух.

Интернет мрежа у Граду и околиније на високом нивоу. Бежични интернет (вајерлес) на територији града Сомбора пружају: Орион телеком,СББ, Раванград.нет, КДС, СоWирелесс, W802 али и мобилне телефоније: Телеком, Теленор и Вип Мобиле.

За отклањање чврстих отпадних материја и организован одвоз смећа задужено је ЈКП Чистоћа. Услуге се врше перманентно и квалитетно.

Доступност медицинске помоћи је на високом нивоу. Дом здравља Ђорђе Лазић у свом саставу обухвата службу хитне помоћи и многобројне пунктове у граду и околним селима. Општа болница Др. Радивој Симоновић у свом саставу има специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност из разних области здравствене заштите.

    

 

Саобраћајна инфраструктура

 

    

Удаљеност међународног аеродрома Никола Тесла (Београд) је 170 км од Сомбора, тел:+381 11 209 4000;209 4444. Удаљеност од Зрачне луке Осијек је 67 км од Сомбора (преко Ердута) и 81 км (преко Батине), тел:+385 31 284611, која у својој понуди обухвата и авиопревозника Рајанеир који је познат по нискотарифним летовима.

 

     Град Сомбор поседује железничку станицу која је лоцирана у северном делу граду на удаљености мањој од 10 км од самог центра града те је на тај начин омогућен како национални тако и интернационални саобраћај путника. Приликом ревитализације пруге Сомбор – Врбас, Суботица –Сомбор – Богојево –Осијек –Винковци и стичу се изванредни услови за лакши прихват туриста из већих емитивних центара као што су Нови Сад и Београд и региона. С обзиром да је жељезничка станица раритет старе градње са веома лепим водо торњем планирамо да од тог комплекса направимо музеј железнице.

 

     Уколико је реч о аутобуском саобраћају ситуација је много повољнија. Међуградским линијама повезане су територије два или више градау унутрашњем саобраћају док међународне линије повезују минимум две земље.

 

     Сомбор не поседује луку за међународни саобраћај. У будућности се планира градња луке Бездан на Дунаву са међународним пристаном за бродове као и отварање Великог Бачког канала за пловидбу и марина за пловила до 17м на истом каналу код Бездана.

 

     Паркинг са организованом наплатом врши се кроз четири зоне са преко 1202 паркинг места укључујући и паркинг места за особе са инвалидитетом. Зоне су:

 

 1. Екстра зона

 

     У екстра зони наплата паркирања се врши радним даном у периоду од 7 – 20х и суботом од 07 – 13 часова. Недељом и државним празницима наплата се не врши. У овој зони време задржавања је ограничено на 2 сата.

Ова зона обухвата улице: Париска, Лазе Костића, Трг Цара Лазара (у склопу је и двориште „Грашалковић Палате“), Трг Светог Тројства, Доситејева и Венац Војводе Степе Степановића.

 

 1. Зона Ι

 

    У Зони Ιнаплата паркирања се врши радним дано у периоду од 07 – 20 часова а суботом од 07 – 13 часова. Недељом и празницима наплата се не врши. У Зони Ι време задржавања није ограничено.

Ова зона обухвата улице: Мирна, Аврама Мразовића, Читаоничка, Венац Војводе Радомира Путника (код „Макијата“ и зграде „Лепотица“), Војвођанска (испред зграде „Лепотица“), Венац Војводе Петра Бојовића (испред зграде „Вајдингер“), Соње Маринковић, Мите Поповића, Његошева и Василија Ковачића („Живинска пијаца“).

 

 1. Зона ΙΙ

 

     У зони ΙΙ наплата паркирања се врши радним даном у периоду од 07 – 20 часова а суботом од 07 – 13 часова. Недељом и празницима наплата се не врши. У зони ΙΙ време задржавања није ограничено.

Ова зона обухвата следеће улице: Вељка Петровића, Златне Греде, Николе Вукићевића, Батинска.

 

 

 

 

4. Зона ΙΙΙ

 

     У зони ΙΙΙ наплата паркирања се врши радним даном у периоду од 07 – 15 часова а суботом од 07 – 13 часова. Недељом и празницима наплата се не врши. У Зони ΙΙΙвреме задржавања није ограничено.

Ова зона обухвата следеће улице: Ернеста Киша (од Раде Дракулића до Венца Војводе Петра Бојовића), Раде Кончара, Војвођанска (улаз у стару болницу и код стадиона „Жак“), Раде Дракулића, Белог Голуба, Благојевићева, Арсенија, Подгоричка, Соње Маринковић (од колског улаза у ресторан „Стари фијакер“ до Подгоричке улице),Чарнојевића, Косовска, Кратка, Кнеза Милоша, Вишњићева и Ваљевска и Радишићева.

 

Теретна возила и аутобуси (посебно туристички) немају адекватно решено питање паркирања, што указује на потребу да се испитају могућности изградње паркинга за камионе у близини јужне обилазнице око града и паркинга за туристичке аутобусе у близини најужег центра града.

 

     Организоване услуге такси превоза у граду Сомбору обављају:

 

 1. Р-такси Космос,
 2. Бел такси (у оквиру кога послује градски такси),
 3. Р-такси служба,
 4. Макси такси,
 5. Ало такси Пенам,
 6. Ентер Транс,

7. Лав превоз.

 

     У Сомбору су пешачки прелази јасно обележени и њихово одржавање је правовремено. Град нема изграђену техничку регулацију саобраћаја за цело подручје, већ само за ужи центар. Постојећа мрежа семафора постављена је на неколико места у граду, а највише у оквиру тзв. Венца и улица које воде ка регионалним и магистралним путевима. У Граду Сомбору постоји 50%уређених наткривених чекалишта на аутобуским станицама које се углавном налазе на релацији једне градске линије која спаја аутобуску и железничку станицу а при том пролази кроз центар града. Сомбор не поседује одмаралишта уз саобраћајнице опремљена клупама.

    

     Сомбор поседује интерпретацијске табле, таблу добродошлице на улазу у град и пано са планом града као и основним туристичким информацијама.

 

Туристичка инфраструктура и супраструктура

Туристички информативни центар са сувенирницом Туристичке организације града Сомбора отворен је 17. септембра 2010. године, а априла 2018. године је пресељен у нови објекат у саставу старе градске куће, са интерактивним излогом који је набављен средствима добијеним на конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, који је неопходан за боље информисање туриста.

Контакт подаци:

 

Седиште:                          Сомбор

Улица:                              Трг Светог Ђорђа

Број:                                  1

Телефон:                           025/434-350, 434-330

Е-маил:                             info@visitsombor.org

 

Спортски садржаји

Списак отворених спортских објеката на територији града Сомбора

 

 1. одбојку на песку)
 2. 7тениских терена (шљака), 2 терена са пластичном подлогом)

   терени за одбојку, баскети фудбал на песку)

8. Мз Нова Селенча (фитнес полигон и фитнес справе на отвореном, Скејт парк)

9. Градски базен Мостонга (50 м олимпијски базен, дечији базен, терене за баскет,одбојку и мали фудбал, угоститељски објекат, дечије игралиште)

     Изградња Соколског дома почела је 1926. године, а завршена је наредне, 1927. године. Објекат је изграђен у посебном, византијском стилу. У време када је Соколски дом изграђен био је једно од најлепших сомборских здања и један од првих соколских домова у Краљевини Југославији. У њему је стасало много светски признатих спортиста а њима у част планирамо да направимо Музеј спорта у том објекту.

У објекту Соколски дом, спортистима и рекреативцима су на располагању:

- спортска сала (26м x 14м) за одбојку, сала за џудо и теретана са бином,

- мала гимнастичка сала (8 х 8 м),

- сала за дизаче тегова (21 х 6 м),

- отворени бетонски терен за рукомет (40 х 20 м),

- отворени терен за кошарку са тартанском подлогом (28 х 16 м),

- отворени терен за мали фудбал са вештачком травом (40 х 20 м)(погодан и за дизање тегова, бодибилдинг, фитнес, гимнастику, аикидо, карате, рвање, стони тенис).

- у зимском периоду ради клизалиште величине 30x15 м

У склопу радних организација и основних и средњих школа постоји неколико одбојкашких и рукометних терена.

 

 

Контакт подаци:

 

Седиште:                          Сомбор

Место:                              Сомбор

Улица:                              Венац војводе Петра Бојовића

Број:                                  11

Број поште:                      25000

Телефон:                           025/412-331

Е-маил:                             scsoko@gmail.com

 

Списак затворених спортских објеката на територији града Сомбора

 

 1. ек хорс“ (стрелиште за ваздушну пушку)

 

 

 

     Градска хала „Мостонга”, налази се на Апатинском путу одмах поред градских базена Хала је изграђена 1971. године и користи се за тренинге и такмичења, наставу физичког васпитања, реализацију рекреативних програма, одржавање културно-забавних и привредних манифестација. Објекат је пројектован и изведен као спортска дворана за мале спортове за кошарку, одбојку, рукомет и фудбал а састоји се од:

 

1. Велике сале димензија (49 x 26 м)која испуњава услове за све врсте такмичења у малим спортовима на савезном и интернационалном нивоу, капацитета 1.000 седиштаи

400 помоћних места,

2. Помоћне хале димензија (28 x 16 м) за кошарку и одбојку и (20 x 12 м)за борилачке спортове,

 1. (11 x 11 м).

У склопу Градске хале „Мостонга” налази се Фитнес центар са салом (15 x 7 м)и савременим справама за вежбање.

 

Непосредно у близини објекта налази се трим стаза, док се у оквиру самог објекта налази амбуланта, те је спортистима на располагању и спортски лекар.

 

Контакт подаци:

 

Седиште:                          Сомбор

Место:                              Сомбор

Улица:                              Апатински пут

Број:                                  90

Број поште:                      25000

Телефон:                           025/412-510

Е-маил:                             scsoko@gmail.com

 

 

 

Купалишта Града Сомбора

 

     Пливачки базен „Мостонга” је изграђен 1981. године и од тада је нарочито популарна школа за непливаче. У оквиру објекта спортистима и рекреативцима су на располагању:

1. затворени, велики базен димензија (25 x 17 x 2м),

2. затворени, мали базен димензија (17 x 8 x 0,80м),

3. отворени, олимпијски базен димензија (50 x 25 x 2м)и

4. 2 дечија отворена базена око (4 x 4м)који су погодни за рекреативно и спортско пливање, дубинско и роњење на дах као и ватерполо.

 

Контакт подаци:

 

Седиште:                          Сомбор

Место:                              Сомбор

Улица:                              Апатински пут

Број:                                  90

Број поште:                      25000

 

Телефон:                           025/412-980

Е-маил:                             scsoko@gmail.com

 

     Градско купалиште „Штранд” налази се на Великом Бачком каналу. Изградњом Великог бачког канала у ХVΙΙΙвеку, сомборци добијају и своја прва купалишта. Тридесетих година прошлог века изграђен је Штранд у близини Апатинског моста, где се и данас налази. Данас градско купалиште у свом саставу има:

 

1. отворени олимпијски базен димензија 50м x 25м,

2. отворени велики базен димензија 25м x 8м,

3. терене за одбојку на песку,

4. терене за мали фудбал и

5. дечије игралиште.

 

Контакт подаци:

 

Седиште:                          Сомбор

Место:                              Сомбор

Улица:                              Централа

Број:                                  бб

Телефон:                           025/482-780

Е-маил:                             scsoko@gmail.com

 

 

 

3.Тениски терени

     Први тениски терен у Сомбору изграђен је 1895. године у парку код Жупаније. На локацији ТК „ЖАК“ прва три тениска игралишта уређена су 1905. године.

Данас постоји већи број локација са тениским теренима а то су:

 1. Тенис клуб "ЖАК" Парк Иве Лоле Рибара бб, Сомбор тел: 025/436–773

   - на располагању су 9 тениских терена од чега 7 са шљаком и 2 са пластиком на бетонској подлози изнад којих планирамо затворену тенис халу.

 

У жељи да се освежи понуда виле “Кронић” изградјена су два тениска терена на шљаци и то по највишим ИТФ стандардима овог спорта.

 

 

 

 

 

2.Балон ’’ОРАНГЕ АРЕНА’’

Бездански пут 123, Сомбор

Тел. 062/972-9077

www.orangeklub.com,е-маил:ballooncаffе@gmail.com

- једна балон хала са вештачком травом за мали фудбал,

- балон хала са два земљана тениска терена,

- два отворена тениска терена

-   објекат са комфорним свлачионицама и кафићем.

СквошЦентар, Благојевићева 62, тел: 061/2080246

 

     Први је сквош центар у Сомбору и пети у Србији. У центру се налазе два сквош терена направљена по стандардима Европске Сквош Федерације, свлачионице с тушевима и кафе бар. Сквош центар Сомбор има и свој паркинг у оквиру центра са 7 паркирних места. Сквош се може играти без икаквог предзнања и учења, а опрему (рекет и лоптице) можете да изнајмите у центру по веома повољним ценама.

    

Објекат наутичког туризма

Привезиште на „Тромеђи“ налази се на 52 километру леве обале канала Врбас – Бездан,

омиљено излетиште Сомбораца, објекат је први ове врсте у систему хидросистема Дунав-Тиса-Дунав и урађен је према пројекту који нуди могућност пристајања бродова и њиховог привезивања.

 

 

Природна и културна баштина

Специјални резерват природе „Горње Подунавље“

     Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ представља подручје од изузетне важности за трајну добробит природних вредности од глобалног значаја и заштићено је природно добро Ι категорије. Установљен је 2001. године на површини од 19.605 ха који се протежу уз леву обалу реке Дунав и представља једну од последњих преосталих великих оаза некада далеко распрострањених комплекса ритских шума.У резервату живи 51 врста сисара, 280 врста птица, 50 врста риба, 11 врста водоземаца, стотине врста инсеката, а красе га и водена, мочварна, ливадска и шумска вегетација. Због својих изузетних природних вредности Горње Подунавље је 1989. године проглашено за међународно значајно станиште птица (IBA), саставни је део потенцијалног Резервата Биосфере Драва-Мура, налази се на списку Рамсарске конвенције идео је ЕМЕRАLD мреже. СРП Горње Подунавље је у саставу Резервата биосфере „Бачко Подунавље“ које је проглашено од стране UNESCА 2017. године. Кроз њега пролази и Панонски пут мира једним својим делом. Налазећи се уз реку Дунав у близини градова Сомбора и Апатина, добро повезан комуникацијама и лако приступачан, Резерват својим природним особеностима, лепотом, могућностима за лов и риболов и другим спортско-рекреативним активностима поседује могућност развоја рекреативног, излетничког, манифестационог, еко, сеоског и других видова туризма.

Контакт подаци:

 

Седиште:                          Сомбор

Место:                              Сомбор

Улица:                              Апатински пут

Број:                                  11

Број поште:                      25000

 

Телефон:                           025/463-111,463-123

Е-маил:                              sgsombor@eunet.rs

 

 

Цркве и храмови

 

 1. (велика православна црква) – На темељима мале цркве која је постојала још у време Турака изградјена је црква достојна скупо стечене привилегије слободног града.

Изградња је почела 1759. године након сакупљања прилога имућних и сиромашних сомборских Срба. Црква је изграђена 1761. године у барокном стилу. Цркву је иконописао тадашњи најбољи зограф Теодор Крачун. Приликом реновирања унутрашњости храма 1866. године стари иконостас је скинут, а нови је урадио Павле Симић 1873. године са 77 икона високог уметничког домета. У порти, иза цркве сазидана је 1759. године приземна тршчара у којој је 1788. године Аврам Мразовић покренуо ’’Норму’’ (први течај за образовање учитеља у Јужних Словена). Стара зграда је 1863. године реновирана за потребе одржавања наставе за женска одељења Учитељске школе која су овде била до 1921. године. Данас је зграда седиште Православне црквене општине.

 

                                    

 1. скацрква Светог Стјепана Краља (црква са два торња) - Изградња је почела 1860. године, а црква је завршена 1904. године и предата на управу кармелићанима. Поред цркве 1905. године изграђен је самостан (конвикт) који са црквом чини складну архитектонску целину у стилу романтизма. У цркви се налазе оргуље израђене 1926. године и биле су треће по величини на простору бивше Југославије.

 

 1. Рођења Светог Јована Претече (мала православна црква) Црква је подигнута на простору на коме су се одувек налазиле богомоље. Првобитно је овде била хришћанска црква која је по доласку турака претворена у џамију, да би након одласка Турака била претворена у православну цркву. Калуђери фрушкогорског манастира Јазак су 1716. године склањајући се пред новом претњом од напада Турака, са собом донели мошти цара Уроша В - последњег спрског цара. Две године касније, калуђери се враћају у Јазак и односе мошти цара, а у знак захвалности цркви остављају икону Пресвете Богородице донету са Косова приликом сеобе Срба под Арсенијем Чарнојевићем. Икона се овде чува и данас. Стара црква је срушена 1786. године да би на њеном месту 1790. године била изграђена нова у барокном стилу са елементима рококоа. Иконостас цркве осликао је 1809. Павле Ђурковић.
 1. (стара католичка црква) - Сомборски Буњевци граде 1717. године цркву на развалинама старих турских грађевина. На месту старе цркве од 1752. до 1763. године гради се нова црква у класичном барокном стилу посвећена Светом Тројству. Црквене оргуље су изграђене 1771. године, а проповедаоница је осликана 1782. године. Испод цркве налази се крипта у коју су до 1782. године сахрањивани угледни сомборски грађани римокатоличке вероисповести.
 1. Манастирски комплекс чини

конак са параклисом, усамљени звоник и црква. Изградња манастирске цркве усрпско-византијском стилу, започета је 1928. године по пројекту Светозара Кротина и трајала је до 1933. године. Црква је осликана тек 1938. године.

 

                                

 1. -Године 1751. тадашњи управник царских добара Франц Редл гради капелу у рококо стилу и посвећује је светом Ивану Непомуку - заштитнику од поплава. Због свог облика претпоставља се да је настала на основи некадашње турске богомоље која је постојала поред Пашине куле. Свој првобитан облик капела је сачувала до данас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. –њенаизградња у Сомбору започета је 1906.године,да би три године касније била завршена и предатаверницима на употребу. Задњих осамдесетгодина црква је била напуштена и урушена.Обновљена је и уређена 2016. године, у склопуреконструкције Трга Косте Трифковића на комсе и налази.У једној од просторија куће,која се налази у залеђу цркве постављенасу два ткачка „Жакар“ разбоја на којимасе прави свилени дамаст.

 

Библиотеке

 

 1. - Зграда Градске библиотеке грађена је у стилу неоренесансе 1877. године за потребе прве Сомборске штедионице, основане 1868. године. Карло Бијелицки, главни књиговођа прве Сомборске штедионице, поставио је темеље градске библиотеке на Генералној скупштини Удружења (02. јануара 1859. год.) у Градској кући, а библиотека од тада непрекидно функционише. У непроцењивом књижном благу (преко 300.000 примерака) издваја се Збирка раритета од 309 књига, међу којима је најстарија Зборник Божидара Вуковића, штампан у Венецији 1538. године. Ту су и вредне збирке Завичајног одељења са преко 4.000 свезака и примерци бројних листова и часописа који су излазили у Сомбору. Библиотека је 1994. године постала матична библиотека Западнобачког округа, а састоји се од одељења за одрасле, научног одељења са читаоницом, рефералног Интернет центра, Интернет цафе-а са читаоницом за штампу, дечијег одељења са читаоницом, књиговезнице, књижаре и дигиталне галерије.

 

Контакт подаци:

 

Седиште:                          Сомбор

Место:                              Сомбор

Улица:      &am