„Beli dvor”

Apatinski put bb, Sombor
phone: +381 25 436 117, 460-110